سوالات زیست شناسی و ارتباط با دانش آموزان تصاویر و سایر مطالب جالب

4- صفحه 25 سوال دوم قسمت ج- در کتاب راهنمای معلم زیست و آز 2 در پاسخ این سوال آمده است «احتمالا افراد این گروه کمتر در معرض ابتلا به مالاریا بوده اند»

با توجه به اینکه سوال تاثیر  واکسیناسیون را روی افراد مورد بررسی قرار داده است بهتر بود در همین ارتباط پاسخ ارائه می شد.

5- صفحه 28شکل 1-2 بهتر است نام سلول های پشتیبان که در شکل نشان داده شده اند نوشته شود.

6- صفحه 29 سطر هشتم به قطر رشته های عصبی در سرعت هدایت جریان عصبی اشاره شده است پیشنهاد می شود توضیحی در مورد نقش قطر در متن کتاب آورده شود .

7- صفحه 37 سطر دوم آمده «داروهای روان گردان نوعی مواد مخدر هستند» باید به این صورت اصلاح شود مواد مخدر نوعی از داروهای روان گردان هستند.

8- ص41 پاراگراف آخر بعد از ساقه مغز بحث تالاموس و هیپوتالاموس مطرح شده است لذا دانش اموز تصور می کند این قسمت ها هم جزء ساقه ی مغز هستند و بهتر است  تالاموس و هیپوتالاموس تحت عنوان جداگانه نوشته شود زیرا ساقه مغز نیستند.

9- ص 56 پاراگراف دوم آمده است که گیرنده های حسی پوست دندریتهایی از یک یا چند نورون هستند و با توجه به  تصویر صفحه 30 که نشان می دهد نورون حسی پیام را از سلول گیرنده می گیرددانش آموز اینگونه تصور می کند که گیرنده حسی پوست پیام را توسط دندریت خود گرفته و به نورون حسی منتقل می کند در صورتی که این تصور غلط است زیرا گیرنده حسی پوست همان دندریت های نورون حسی اند که پیام خود را به جسم سلولی نورون حسی واقع گره نخاعی منتقل می کند . و بهتر است در شکل صفحه 30 سلول گیرنده حذف شود و در صفحه ی 56 نیز توضیح کامل تر از گیرنده های حسی پوست ارائه شود .

10- صفحه 57 شکل 1-3 گیرنده های حسی پوست، بهتر است ناحیه اپیدرم و درم نامگذاری شود .

11- صفحه 59 شکل 2-3 ساختار چشم انسان ، لایه های چشم درست ترسیم نشده است .

12- صفحه 59 شکل 3-3 سلول گیرنده ی نور بهتر است دندریت واکسون نامگذاری شوند .

13- صفحه 63 شکل 5-3 عیوب انکساری چشم ، بهتر است موقعیت شئی فرض شده مشخص شود .

14- صفحه 81 شکل 4-4 چگونگی عمل یک هورمون آمینواسیدی ، به این ترتیب باید اصلاح شود که در مرحله 3 باید یک فلش گذاشته شود و در مرحله ی 4 ، چند فلش گذاشته شود .

15- صفحه ی 82 پاراگراف چهارم : هورمون های تیروئیدی در عنوانی که برای هورمون های استروئیدی آمده نوشته شده است اما بطور کلی سه دسته هورمون داریم 1- هورمون های پلی پپتیدی 2- هورمون های استروئیدی 3- هورمون های مشتق از اسید آمینه ی تیروزین که تیروکسین و تری یدوتیرونین و اپی نفرین و نوراپی نفرین در گروه سوم قرار می گیرند .

16- صفحه 82 بحث خود تنظیمی منفی بسیار مبهم ارائه شده است و بهتر است با مثال هایی واقعی از هورمونها این قسمت ارائه شود .

17- صفحه ی 88 پاراگراف دوم آمده است « هورمون های تیروئیدی آمینواسیدهای تغییر یافته ای هستند که از افزوده شدن ید به آمینواسید تیروزین ایجاد می شوند » در صورتی که کلسی تونین از جمله هورمون های ترشح شده از غده ی تیروئید است که برای ساخت آن تیروزین به کار نمی رود لذا جایگزین کردن تیروکسین به جای هورمون های تیروئیدی در این جمله صحیح تر است .

17- صفحه 107 شکل 9-5 ساختار مولکول DNA ، با توجه به اینکه بازهای G و A دو حلقه ای و T و C تک حلقه ای می باشند بهتر است برای نمایش A و G شکل دو قسمتی و برای نمایش T و C شکل یک قسمتی باشد .

18- صفحه 111 خط دوم آمده است « در سلول های یوکاریوتی هر کروموزوم از یک رشته ی DNA طویل تشکیل شده است » بهتر است به جای یک رشته DNA یک مولکول DNA گذاشته شود تا دانش آموز با توجه به دو رشته ای بودن DNA دچار اشکار نشود.

19- صفحه 111 شکل 10-5 همانند سازی، DNA  ، بهتر است نوکلئوتیدها آزاد به طور کامل رسم شوند .

20- صفحه 115 ، توضیحات متن با شکل 1-6 تقسیم دوتای یک باکتری انسجام لازم را با هم ندارند .

21- صفحه 131 شکل 11-6 در انتهای تلوفاز، آغاز سیتوکنیز را نشان می دهد و در صفحه ی 132 خط اول آمده است « در بسیاری از موارد وقتی میتوز به پایان می رسد سیتوکنیز آغاز می شود » بهتر است به این صورت بیان شود در بسیار از موارد در انتهای میتوز سیتوکنیز آغاز می شود.

22- صفحه 138  در مورد شکل 1-7 مراحل مختلف میوز، پیشنهاد می شود شکل در یک صفحه کامل و پشت سر هم بیاید و همان طور که در شکل عمل کراسینگ اور مشخص شده اسم آن نوشته شود تا زمینه لازم برای کتاب پیش دانشگاهی فراهم شود .

23- صفحه ی 145 پاراگراف  آخر خط دوم آمده است « اسپیروژیر علاوه بر قطعه قطعه شدن با تقسیم سلولهای خود و نیز در شرایط نامساعد محیطی با تولید مثل جنسی تکثیر می یابد . » آیا تقسیم شدن سلول های خود یعنی یک سلول تقسیم می شود ، اگر چنین نیست پس چه تفاوتی با قطعه قطعه شدن دارد .

24- صفحه ی  146 پاراگراف اول خط دوم و سوم دو تفاوت بین چرخه  های زندگی یوکاریوت ها ذکر شده و تفاوت دیگر در صفحه 148 پاراگراف سوم آمده ، پیشنهاد می شود هر سه تفاوت در یک قسمت قرار گیرند .

25- صفحه 149 خط اول در مورد بکرزایی آمده است « فرزندان حاصل کاملاً شبیه مادرند و در واقع یک کلون هستند » و سپس در پاراگراف آخر خط آخر آمده است « ملکه از طریق  بکرزایی زنبور نر تولید می کند » با توجه به تفاوت آشکار زنبور نر با زنبور ملکه خط اول نیاز به اصلاح دارد .

26- صفحه 157 جدول 1-8 هفت صفتی که مندل در آزمایش های خود آن هار ا مورد استفاده قرار داد، با توجه به اینکه ردیف بالا صفات غالب هستند وضعیت گل جانبی در ردیف اول قرار گرفته یعنی صفت غالب است در حالی که صفحه 159 فعالیت 1-8 محل قرار گرفتن گلها ، جانبی مغلوب و انتهایی غالب آمده است .

27- صفحه 163 پاراگراف آخر خط دوم آمده است در شکل 7-8 گیاه گلبرگهای بنفش دارد باید به جای بنفش  ارغوانی جایگزین شود .

28- صفحه 166 خط پنجم و ششم در تعریف آمیزش دی هیپریدی آمده است « آمیزش دی هیپریدین نوعی آمیزش است که در آن به چگونگی وراثت دو جفت حالت متقابل را نشان می دهند توجه می شود » این جمله نیاز به اصلاح دارد به این ترتیب که به چگونگی وراثت دو صفت که دو حالت متفاوت را نشان می دهد توجه می شود .

29- صفحه 174 پیشنهاد می شود اصل جمع احتمالات نیز تعریف شود تا در حل مسئله به دانش آموزان کمک شود .

30- صفحه 192 شکل 4-9 هاگینه های پشت برگ های سرخس، پیشنهاد می شود هاگینه ، هاگدان و هاگها نامگذاری شود .

31- صفحه 192 پاراگراف دوم خط دوم آمده است آرکگن و آنتریدین زیر گامتوفیت به وجود می آید و در صفحه  193 شکل 5-9 چرخه ی زندگی سرخس ، قسمت 4 آمده است آرکگن و آنتریدین روی گامتوفیت تشکیل می شود کلمه روی می بایست به در تغییر یابد .

32- صفحه 201 شکل 10-9 برش عرضی بساک ، بهتر است نامگذاری به صورت کاملتری انجام شود .

33- صفحه 207  خط آخر بهتر است تولید مثل رویشی خزه ها و چمن ها نام برده شود .

34- صفحه 209 خط اول آمده است « بسیاری از گیاهان زراعی نظیر غلات ، حبوبات و سبزی ها و پنبه از طریق دانه تکثیر می شوند با توجه به اینکه بعضی سبزیها مانند نعناع تولید مثل رویشی دارند بهتر است قبل از کلمه سبزیها بعضی آورده شود .

35- صفحه 215 قسمت گیاهان دوساله آمده است پیازها دوساله هستند در حالیکه در پاراگراف آخر همین صفحه نرگس زرد که پیازی  است به عنوان گیاه چند ساله معرفی شده است .

36- صفحه 222 فعالیت 2-10 دایره های روشن کم قطرتر هستند  بنابراین چوبهای تابستانی هستند و می بایست رنگ تیره تر از چوبهای بهاره داشته باشند . در حالیکه در شکل روشن تر نشان داده شده است .

37- صفحه 233 خط آخر آمده است بنت قنسول در دی ماه و داودی در طول سال در دسترس است در حالیکه بنت قنسول روز کوتاه بوده پس به طور طبیعی در دی ماه در دسترس است و به جای دی می بایست تیر آورده شود .

38- صفحه 245 شکل الف دستگاه تولید مثل مرد از نیمرخ ، موقعیت میزراه همانند شکل ب باید باشد .

39- صفحه 250 خط اول آمده است « در ابتدا افزایش اندک در مقدار استروژن مانع از ترشح بیش تر FSH و LH از هیپوفیزپیشین می شود » این جمله مبهم است .

40- صفحه 250 در رابطه با شکل چنانچه غلظت هورمونها نوشته شود شکل دقیقتر و گویا تر شود .

41- صفحه 255 شکل 11-11 رشد و نمو جنین روش تهیه این تصاویر بهتر است در زیر شکل نوشته شود .
نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 19:58 | لینک  |