سوالات زیست شناسی و ارتباط با دانش آموزان تصاویر و سایر مطالب جالب

 مراحل پروتئین سازی

 1-  مرحله آغاز :رمزآغازین mRNA یعنی AUG در جایگاه P  ( جایگاه پیوند پپتیدی ) زیر واحد کوچک ریبوزوم که در سمت 5 ، mRNA  واقع است قرار می گیرد سپس tRNA ی مکمل این رمز که حتمآ متیونین را حمل می کند به زیر واحد کوچک می آید . ( ترکیب آغازین بدین سان تشکیل می شود ) حال زیر واحد بزرگ به ترکیب آغازین متصل شده و مرحله ادامه پروتئین سازی آغاز می شود .

2-  مرحله ادامه : tRNA ی مربوط به رمز دوم وارد جایگاه A ( جایگاه اتصال اسید آمینه ) می شود و مرحله ادامه پروتئین سازی شروع می شود و سپس ::

الف –پیوند بین متیونین و tRNA ی اولی گسسته و این اسید آمینه به جایگاه A ریبوزوم منتقل شده و پیوند پپتیدی بین انتهای کربوکسیل اسید آمینه اول یا متیونین و انتهای آمین آزاد اسید آمینه دوم تشکیل می شود  این اتصال عامل محرک جابجایی ریبوبزوم به اندازه یک کدون بر سطح مولکول mRNA  می باشد

ب- عمل جابجایی صورت می گیرد یعنی ریبوزوم روی mRNA  به اندازه یک کدون حرکت می کند . در حین این جابجایی tRNA ی اولی ریبوزوم  را ترک می کند

ج- tRNAی جایگاه A به جایگاه P منتقل می شود ، در نتیجه جایگاه A جهت پذیرفتن اسید آمینه ی جدید آماده است . ( یعنی پلی پپتید در حال ساخت ازجایگاه A به جایگاه P بر اثر حرکت ریبوزوم به اندازه یک کدون ، منتقل می شود  )این عمل تا مرحله رسیدن ریبوزوم به رمزهای پایان واقع در جایگاه A ریبوزوم ادامه می یابد .

 3- مرحله پایان :  هنگامی که رمز پایان در جایگاه A  قرار می گیرد عوامل پروتئینی پایان ترجمه وارد عمل شده و پپتید متصل به آخرین tRNA موجود در جایگاه p   آزاد می شود . با آزاد شدن tRNA آخر 2 زیر واحد ریبوزوم ازروی mRNA جدا می گردد .

 مراحل شکست و تشکیل پیوند ها در فرایند ترجمه

 1- تشکیل پیوند های هیدروژنی:

    مرحله شروع در جایگاه p

    مرحله ادامه جایگاه A

   مرحله پایان 

2-شکستن پیوند هیدروژنی:

    مرحله ادامه در جایگاه P

    مرحله پایان در جایگاه P  

3-شکستن پیوند کووالان پپتیدی : هرگزدر مرحله ادامه پیوند پپتیدی شکسته نمی شود .

4- تشکیل پیوند کووالان پپتیدی :مرحله ادامه در جایگاه A ( هرگز در P پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود )

5- ایجاد پیوند فسفودی استری :

  جدا شدن اسید امینه متیونین و tRNA در جایگاه p  در مرحله ادامه

  اتصال اسید های آمینه به tRNA  توسط عوامل آنزیمی در سیتوپلاسم

نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 13:30 | لینک  |