سوالات زیست شناسی و ارتباط با دانش آموزان تصاویر و سایر مطالب جالب

تفکر نقادانه صفحه 18: بر اساس این فرضیه همیشه DNA، با رونویسی RNA را می سازد و RNA با ترجمه، پروتئین سازی می کند و هیچگاه پروتئین ها الگوی ساختن RNA نمی باشد و نیز RNA ها الگوی ساختن DNA نمی باشد ولی در جهان زنده- ویروس هایی به نام رنزویروس ها وجود دارند که ماده ی ژنتیک آن RNA است، این ویروس ها هنگامی که وارد سلول می شوید باید به DNA سلول میزبان متصل شوند. از این رو ویروس ها ابتدا با فرآیند رونویسی معکوس از روی RNA خود، DNA می سازند و DNA های ساخته شده به DNA میزبان متصل شده و با رونویسی از آنها، RNA ویروسی ساخته می شود.

جواب سوال 3: اگزون ها. 

فعالیت صفحه 18 و 19 پاسخ پیش بینی کنید: اگر یک اینترون جدا نشود چه اتفاقی در پروتئین حاصل رخ می دهد؟

1. اگر تعداد نوکلئوتیدهای اینترون عددی غیر از مضرب های 3 باشد از آن نقطه به بعد همه ی رمزهای mRNA و آمینواسیدهای پروتئین عوض خواهند شد و اگر یکی از رمزهای اسیدآمینه به رمز پایان تبدیل شود طول پروتئین کوچکتر خواهد شد ولی اگر این حالت روی ندهد به تعداد رمزهای اینترون، آمینواسید در پروتئین خواهیم داشت.

2. اگر تعداد نوکلئوتیدهای اینترون حذف شده مضربی از 3 باشد دو حالت خواهیم داشت:

الف) اگر در این توالی رمز پایان وجود داشته باشد پروتئین کوچکتری به وجود می آید.

ب) اگر در این توالی رمز پایان وجود نداشته باشد پروتئین حاصل بزرگتر از معمول خواهد بود پس پاسخ پیش بینی متنوع خواهد بود زیرا عملکرد یک پروتئین نهایتاً به ردیف آمینو اسیدهای آن بر می گردد. یک پروتئین با آمینواسید(های) اضافی معمولاً عملکردی ندارد.

3. اگزون ها 

فعالیت صفحه 20:

پاسخ 1: رمزها یا کدون ها در mRNA

آمینو اسیدهای مربوط در یک زنجیره پلی پپتید:

UCU                              CGU                                       GAA                            UUU                           UCC

                                                                       سرین                             فنیل آلانین                     گلوتامیک اسید                             آرژنین                                        سرین

 پیوند پپتیدی

 پاسخ2: رمزهای mRNA یا کدون ها در mRNA و در زیر آنها ضد رمزهای tRNA یا آنتی کدون ها در tRNA

mRNA:           UCU                           CGU                                       GAA                           UUU                           UCC

 

tRNA:             AGA                            GCA                                        CUU                           AAA                            AGG

 پاسخ 3: رمزها در mRNA و در زیر آنها رشته رونویسی شده (رشته DNA)

mRNA:                       UCU                           CGU                                       GAA                            UUU                           UCC

 

DNA:              AGA                            GCA                                        CTT                                         AAA                            AGG

 پاسخ 4: رشته مکمل DNA:

TCT                                         CGT                                                    GAA                            TTT                                         TCC

 خود آزمایی صفحه 20:

جواب سوال 1: ساخته شدن آنزیم ها توسط DNA کنترل می شود و توالی آمینو اسیدهای پروتئین به وسیله توالی نوکلئوتیدی ژن ها (DNA) تعیین می شود که از روی آن یک mRNA ساخته می شود و سپس ترجمه می گردد که توالی اسیدهای آمینه در پروتئین تعیین می شود.

جواب سوال 2: صفحه 5 و 6 کتاب زیست پیش دانشگاهی در سال 1940 دو محقق تا هرژن از طریق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال می کند خلاصه ایی از آنر ا لطفاً بلد باشید.

جواب سوال 3: الف) برخی پروتئین ها آنزیم نیستند.               ب) برخی پروتئین ها از چند رشته ی پلی پپتیدی ساخته شده اند که هر رشته توسط یک ژن خاص به رمز درآورده است.

جواب سوال 4: صفحه 8 پاراگراف دوم و در کل اگر رمزهای وراثتی یک حرفی باشند در کل چهار رمز و اگر دو حرفی باشند در کل شانزده رمز حاصل می شود که برای رمز کردن 20 نوع آمینواسید کافی نمی باشند.

جواب سوال 5: به صفحه 12 کتاب زیست پیش دانشگاهی مراجعه شود (خلاصه ای از آن را بلد باشید)

جواب سوال 6: اطلاعات مربوط به ژن های tRNA و rRNA و برخی ژن ها و توالی های تنظیمی.

جواب سوال 7: به طور خلاصه آنزیم RNA پلی مراز مسئول

الف) تشخیص جایگاه آغاز رونویسی                ب) باز کردن دو رشته ی DNA از هم و ساختن RNA از روی DNA است.

جواب سوال 8: صفحه 9 و 10 کتاب زیست پیش دانشگاهی از مرحله یک الی مرحله 3 بالای شکل 3-1 صفحه 10.

جواب سوال 9: در تشخیص صحیح جایگاه آغاز رونویسی در فرآیند رونویسی نقش دارد و سبب می شود رونویسی از جایگاه اشتباه آغاز نشود (مثلاً از وسط ژن شروع نشود)

جواب سوال 10: یک بازوی آن حاوی آنتی کدون یا ضد رمز است و به بازوی مقابل آن (طبق شکل 5-1 صفحه 14) آمینو اسید متصل می شود و دو بازوی دیگر سبب نگهداری tRNA در روی ریبوزوم می شود. (توضیح شکل 5-1 صفحه 14 مهم است)

جواب سوال 11: در ژن های یوکاریوتی، مناطق قابل ترجمه (اگزون) توسط توالی های ترجمه ناشدنی (اینترون) قطع شده اند. RNA حاصل از رونویسی این نوع ژن ها، RNA اولیه یا نابالغ نام دارد. در RNA اولیه، برخی توالی هایی وجود دارد که رونوشت اینترون هستند که این توالی ها پس از پایان رونویسی، قطع شده و توالی های رونوشت اگزون به هم متصل می شوند تا RNA بالغ تشکیل شود (توضیح صفحه 18 کتاب مهم است.)

 

خود آزمایی صفحه 26:

جواب سوال 1: صفحه 23 پاراگراف سوم از چه چیزی تا می نامند.

جواب سوال 2: عوامل عمومی رونویسی در شناسایی راه انداز و اتصال RNA  پلی مراز به آن ها کمک می کند. افزاینده ها توالی هایی از DNA هستند که غالباً دور از راه انداز قرار دارند. اتصال عوامل فعال کننده به این توالی ها سبب خمیده شدن آن ها شده و فعال کننده ها در اثر خمیده شدن DNA در کنار راه انداز قرار رگفته و موجب فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز می شوند و در نتیجه باعث رونویسی می گردند.

جواب سوال 3: اگزون بخشی از DNA است که رونوشت آن در RNA بالغ می ماند ولی اینترون ها بخشی از DNA هستند که رونوشت آنها از RNA اولیه حذف شده و در RNA بالغ وجود ندارد.

جواب سوال 4: جهش تغییر چهارچوب اثرات شدیدتری دارد زیرا سبب می شود که همه ی رمزهای بعد از نقطه جهش تغییر یابند و سه حرفی خواندن پیان ژنتیکی را به هم می ریزد.

 

فعالیت صفحه 27:

جواب سوال یک صفحه 28: پروتئین: زنجیره ای بلند از آمینواسیدها را پلی پپتید می نامند. هر گاه یک یا چند پلی پپتید پیچ و تاب بخورند یک پروتئین را می سازند.

سنتز پروتئین: ساختن پلی پپتیدها بر اساس رمزهای موجود در مولکول m RNA را پروتئین سازی می گویند و پروتئین سازی روی ریبوزوم ها انجام می گیرد.

mRNA: RNA ی که حامل پیام های DNA برای سنتز پروتئین است و یا رونوشتی است از ژن از جنس RNA که دستور العمل ساخت پروتئین را از ژن به ریبوزوم منتقل می کند.

آمینو اسید: واحدهای سازنده و یا مونومر پروتئین ها (پلی پپتیدها) را آمینو اسید می گویند.

جهش: هر گونه تغییر در ساختارمولکولDNA را جهش می نامند.

کم خونی ناشی از گلبولهای قرمز داسی شکل: نوعی بیماری کم خونی است که ناشی از جهش نقطه ای می باشد در این بیماری نوکلئوتید T جانشین نوکلئوتید A شده است. پس نوعی بیماری است که در نتیجه ی جهش در یکی از ژن های مسئول سنتز هموگلوبین ایجاد می شود و هموگلوبین های معیوب و داسی شکل به وجود می آید.

رمز آمینواسید گلوتامیک اسید به رمز آمینو اسید والین تبدیل شده است و همین امر باعث داسی شکل شدن گلبولهای قرمز شده است.

هموگلوبین: پروتئینی است در گلبولهای قرمز خون که به اکسیژن متصل می شود (ناقل اکسیژن در خون است) و از چهار رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

رونویسی: ساختن RNA از روی DNA را رونویسی می گویند و یکی از مراحل بیان ژن است که طی آن اطلاعات DNA به مولکول RNA منتقل می شود.

ترجمه: ساختن پروتئین از روی رمز m RNA  در روی ریبوزوم را ترجمه می گویند یا یکی از مراحل بیان ژن است که طی آن اطلاعات m RNA برای ساختن پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد.

t RNA: نوعی RNA که آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند.

ریبوزوم: اندامکی است که از پروتئین و RNA ساخته شده است و دارای دو بخش کوچک و بزرگ است پروتئین سازی می کند و ریبوزوم در سیتوپلاسم قرار دارد.

کدون: سه نوکلئوتید متوالی در m RNA را به یک آمینواسید مربوط هستند را کدون می گویند. (کدون یا رمز)

آنتی کدون: سه نکلئوتید آزاد در یک انتهای tRNA را که مکمل سه نوکلئوتید کدون m RNA هستند را آنتی کدون می گویند. (آنتی کدون یا ضد رمز)

جواب سوال 2: سه تفاوت DNA و RNA؟

الف) DNA دو رشته ای ولی RNA تک رشته ای است.

ب) DNA دارای تیمین ولی RNA دارای یوراسیل است.

ج) قند موجود در DNA دئوکسی ریبوز ولی در RNA ریبوز است.

د) DNA بلندتر از RNA است.

جواب سوال 3 صفحه 28: سوالی درباره ی پروتئین سازی؟ پاسخ ها متفاوتند مثلاً چگونه DNAی سلول، نوع پروتئین های ساخته شده در سلول را تعیین می کند.

 

صفحه 27:

الف) نی پلاستیکی برای اسکلت قند، فسفات DNA.

ب) سنجاق یا سوزن ته گرد برای نمایش بازهای متفاوت

ج) گیره کاغذ برای نشان دادن پیوندها

د) کاغذ یادداشت برای مدل سازی t RNA همراه با آمینواسید متصل به آن.

هـ) کاغذ بیضی شکل برای نشان دادن ریبوزوم.

صفحه 29 سوال 6: سومین                                               دومین و کدون                              کد صحیح می باشد.

پاسخ سوال 6: رمز گلوتامیک اسید در DNA عبارتست از CTT که کدون GAA را رونویسی می کند. در کم خونی داسی شکل رمز مربوطه در DNA به CAT تبدیل شده که کدون آن GUA می باشد. از این رو در پروتئین مربوط به جای گلوتامیک اسید، آمینواسید والین قرار می گیرد. یعنی هفدهمین نوکلئوتید در زنجیره و ششمین کدون حرف دوم آن

گلبول قرمز داسی شکل

 

 

گلبول های قرمز طبیعی

والین

 

 

والین

 

 

 

 

 

 

هیستدین

 

 

هیستدین

 

 

 

 

 

 

لوسین

 

 

لوسین

 

 

 

 

 

 

ترئونین

 

 

ترئونین

 

 

 

 

 

 

پرولین

 

 

پرولین

 

 

 

 

 

 

والین

(GAG         CTC)      

 mRNA                DNA

گلوتامیک اسید

 

 

 

 

گلوتامیک اسید

 

 

گلوتامیک اسید

 

 

 

 

 

 

لیزین

 

 

لیزین

جواب سوال 7 صفحه 29: با افزایش یک نوکلئوتید به اولین کد یک DNA، همه کدون های
 m RNA تغییر می کند و پروتئین کاملاً متفاوت یا پروتئین طبیعی ساخته می شود (تغییر درچهارچوب خواندن) (توضیح کاملتر صفحه 25 پاراگراف آخر)

بحث و نتیجه گیری صفحه 29: مقایسه ساختار ها (جواب 1): بازهای mRNA با توجه به رابطه ی مکملی بین بازها از روی DNA ساخته می شوند از این رو ردیف بازهای mRNA مکمل ردیف بازهای آلی DNA مربوطه است.

جواب 2 (شناخت ارتباطات): ردیف بازهای یک ژن، کدون های mRNA را مشخص می کند و کدون های mRNA، ترتیب آمینواسیدهای پروتئین را مشخص می کنند. از این رو می توان گفت ردیف بازهای DNA، ردیف آمینواسیدهای پروتئین را مشخص می کنند.

جواب 3 (شناخت الگوها): هر آنتی کدون در tRNA به آمینواسیدهای خاصی مربوط است و هر آمینواسید به کمک آنزیم خاصی به tRNA مربوطه متصل می شود.

جواب 4 (نتیجه گیری): جهش در ژن سبب انواع تغییرات در ساختار پروتئین ها می شود که
مثال هایی از آن ارائه می شود. الف) جانشینی برخی نوکلئوتیدهای DNA با نوکلئوتیدهای دیگر سبب تغییر کدون mRNA و از این طریق سبب تغییر ترتیب آمینواسیدهای پروتئین می شود.

ب) جانشینی برخی نوکلئوتیدها باعث تبدیل رمز پایان به رمز یک اسید آمینه می شود که در این صورت طول پروتئین ساخته شده بلندتر است.

ج) جانشینی برخی نوکلئوتیدها سبب تبدیل رمز آمینواسید به رمز پایان شده به این ترتیب منجر به خاتمه زودرس پروتئین سازی می شود و طول پروتئین کوتاه تر از حد طبیعی است.

د( جهش افازیش یا کاهش سبب دگرگونی همه ی کدون ها و در نتیجه باعث تغییر اساسی آمینواسید در ساختار پروتئین مربوطه می شود.

جواب 5 (تحقیق بیشتر): پاسخ ها متفاوتند. مثلاً اگر جهشی باعث شود کدون یک آمینو اسید به کدون پایان تبدیل شود چه روی خواهد داد؟ 

خود آزمایی صفحه 38:

جواب 1: خلاصه ای از صفحه 35-33 را بلد باشید. الف) برش دادن DNA: در این مرحله ژن مورد نظر را به کمک آنزیم محدود کننده برش داده و بعد پلازمید را با همین آنزیم محدود کننده نیز برش می دهیم. (DNA نوترکیب)

ب) قطعه بدست آمده را به کمک آنزیم DNA لیگاز به حامل یا وکتور متصل می نمائیم.

ج) DNA نوترکیب را وارد باکتری کرده و کلون می کنیم (کلون کردن ژن)

د) غربال کردن: در این مرحله سلولهایی را که DNA نوترکیب را دریافت کرده اند به کمک آنتی بیوتیک  جدا می کنیم، برای این کار به محیط کشت باکتری ها، آنتی بیوتیک اضافه می کنیم. سلول هایی که DNA نوترکیب حاوی ژن مقاومت به آنتی بیوتیک را دریافت کرده اند زنده می مانند ولی سلولهای آلوده نشده به DNA نوترکیب می میرند. 

خودآزمایی صفحه 38:

جواب 2: دو انتهای حاصل از برش DNA با آنزیم محدود کننده مکمل هم هستند. از این رو می توانند به هم بچسبند. توالی انتهای چسبنده به نوع آنزیم محدود کننده ای بستگی دارد که به کمک آن DNA برش داده می شود. نظر به اینکه DNA مورد نظر و DNA وکتور با یک نوع آنزیم محدود کننده برش داده می شوند. دو انتهای آن ها مکمل هم بوده و قادر به اتصال به هم خواهند بود.

خود آزمایی صفحه 38

جواب 3: وکتور مناسب برای انتقال DNA دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک خاصی است از این رو سلول هایی که DNA نوترکیب را جذب کرده اند دارای ژن مقاومت خواهند بود و سلول های آلوده نشده با DNA نوترکیب در محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک کشته می شوند پس پلازمیدها حامل ژن مقاومت به آنتی بیوتیک (تتراسایکلین) هستند. باکتریهای دارای پلازمید نوترکیب در حصور آنتی بیوتیک نظیر تتراسایکلین رشد می کنند. فقط باکتریهایی که پلازمید نوترکیب را جذب کرده اند، زنده باقی میمانند و باکتریهای فاقد پلازمید نوترکیب با اضافه کردن آنتی بیوتیک تتراسایکلین می میرند.

جواب تفکر نقادانه صفحه 38: نظر وی اشتباه است زیرا سطح DNA بار منفی دارد (به خاطر داشتن گروه های فسفات) و به این دلیل DNA به سمت قطب مثبت حرکت می کند. مولکولهای کوچکتر به دلیل حرکت سریع تر به قطب مثبت نزدیک تر خواهند بود. 

خودآزمایی صفحه 45 (جواب 1):

الف) به کمک مهندسی ژنتیک می توان ژن های مسئول بیماری ها را شناسایی کرد.

ب) می توان با مطالعه ژن ها، بروز بیماری ها را تشخیص دارد. برای درمان بیماری های هموفیلی و ژن درمانی و ...

ج) می توان با تعویض ژن های معیوب، بیماری ها را درمان کرد. 

صفحه 45 (جواب 2): در تهیه واکسن به روش مهندسی ژنتیک، ابتدا ژن مربوط به آنتی ژن عامل بیماری را جدا کرده و سپس به میکروب غیر بیماریزا وارد کرده و آن ها را به واکسن مناسب تبدیل می کنند پس به جای به کار بردن میکروب ضعیف شده یا کشته شده، ژن یکی از پروتئین های سطحی عامل ایجاد کننده بیماری را به DNA یک باکتری یا ویروس غیر بیماریزا وارد می شود. و مردم از طریق این باکتری یا ویروس های تغییر یافته واکسینه می شوند مثال شکل 5-2 صفحه 40 (مطالعه کنید) کتاب زیست پیش دانشگاهی 

صفحه 45 (جواب 3): ژن درمانی، توضیح بیشتر صفحه 42 کتاب زیست پیش دانشگاهی

 صفحه 45 (جواب 4): به خاطر این که به راحتی می توان ژنهای مسئول بیماری های مختلف را شناخت و راههای درمان مطلوب تری ارائه داد پس با شناسایی و تهیه ی نقشه بسیاری از ژن ها، ممکن است تشخیص، درمان و بهبود ناهنجاریهای ژنتیکی صورت گیرد. 

جواب تفکر نقادانه صفحه 45: با استفاده از این روش می توان سلاح های بیولوژیکی خطرناک و مرگبار تولید نمود، برای افراد سودجو که از فروش اندام های انسانی و یا برای کارهای خلاف و غیر قانونی از انسان های کپی شده استفاده می کنند، می تواند معضل اجتماعی و اخلاقی به بار آورد که از پیامدهای ناصحیح مهندسی ژنتیک می باشد به هر حال این سوال مطرح است که این اطلاعات چگونه به کار برده خواهند شد؟ 

فعالیت صفحه 50 (جواب سوال 1):

مهندسی ژنتیک: عبارت است از وارد کردن ژن یک جاندار به DNA جاندار دیگر.

وکتور یا حامل: یک قطعه DNA حلقوی است که در مهندسی ژنتیک، ژن مورد نظر را به آن متصل کرد و به کمک آن وارد سلول میزبان می کنند، وکتور ممکن است پلازمیدویا باکترویوفاژ باشد. به هر حال برای حمل یک قطعه ژن خارجی به یک سلول به کار می رود.

آنزیم محدود کننده: انزیم هایی هستند که از باکتریها جدا می کنند و این آنزیم ها، توالی های نوکلئوتیدی خاصی را در DNA شناسایی کرده، به آن وصل شده و سپس DNA را در آن محل می شکنند.

انتهای چسبنده: دو انتهای تک رشته ای DNA که بر اثر برش DNA به وسله آنزیم های محدود کننده تولید می شود که این دو انتها مکمل هم هستند.

پلازمید: نوعی DNA حلقوی کوچک است که به تعداد یک یا چند عدد در باکتری ها وجود دارد و می تواند مستقل از باکتری تکثیر یابد. (درون باکتری تکثیر یابد)

قوانین جفت شدن بازها: قانونی در DNA که باز آلی آدنین در یک رشته با باز آلی تیمین از رشته ی دیگر و باز آلی سیتونین در یک رشته با باز آلی گوانین در رشته ی دیگر با پیوندهای هیدروژنی در برابرب هم قرار می گیرند. (C=G , A=T)

فعالیت صفحه 50 (جواب سوال 2): پاسخ ها  متفاوت خواهند بود، به عنوان مثال: مراحل انتقال یک ژن از یک موجود زنده به موجود زنده ی دیگر چیست؟

بحث و نتیجه گیری صفحه 52 (جواب 1: مقایسه ساختارها): هردو، دو رشته ای هستند، مدل DNA انسان، خطی و بزرگ است ولی مدل DNA پلازمید، حلقوی و کوچک می باشد. مدل DNA انسان، قطعه ای از مولکول DNA است که به وسیله آنزیم محدود کننده بریده شده است و دارای دو انتهای چسبنده است.

 صفحه 52 (جواب 2): ارتباط برقرار کردن بین مفاهیم): انتهای چسبنده را نشان می دهد.

صفحه 52 (جواب 3: مقایسه ساختارها): مدل DNA نوترکیب دارای یک قطعه DNA اضافی است پس مولکول DNA مدل پلازمید اولیه کوچکتر بود (و نوکلئوتیدهای کمتری داشت) و ژن کروموزم انسان را در بر نداشت.

صفحه 52 (جواب 4): نتیجه گیری از طرح ها): DNA نوترکیب

صفحه 53 (جواب5): پاسخ ها متنوع خواهند بود، به عنوان مثال: اگر پلازمید و DNA فاقد دو انتهای چسبنده مکمل هم باشند چه اتفاقی می افتد؟

فعالیت صفحه 52 (جواب سوال 1 صفحه 53): بخش A بیانگر جایگاه شناسایی آنزیم محدود کننده است و انتهای چسبنده DNA بریده شده را نشان می دهد.

جواب سوال 3و 2 صفحه 53 (فعالیت صفحه 52): DNA نوترکیب

خودآزمایی صفحه 53 (جواب سوال 1): الف) افزایش شیر دام ها به کمک هورمون های رشد تولید شده توسط باکتریها

ب) وارد کردن ژن پروتئین های مهم پزشکی به دام ها و تولید این پروتئین ها در محصولات غذایی

ج) بالا بردن میزان محصولات گیاهی و کیفیت آنها.

خودآزمایی صفحه 53 (جواب سوال 2): ابتدا ژن ایجاد کننده تومور را از این پلازمید جدا کرده و ژن مورد نظر برای انتقال را جایگزین آن کرده و پلازمید نوترکیب را وارد باکتری می کنند.

خودآزمایی صفحه 53 (جواب سوال 3): در روش کلون کردن از سلول های تمایز یا تخصصی یافته استفاده شده و در این روش برای هم زمان کردن چرخه سلولی، دو سلول را ابتدا در شرایط فقر غذایی قرار داده، فقر غذایی سبب می شود هر دو سلول در ابتدای چرخه سلولی متوقف شوند منظور از دو سلول، سلول تخمک فاقد هسته (از گوسفند A) و سلول پستان دارای هسته (از گوسفند B) است، ادامه جواب این سوال صفحه 48 و توضیحات شکل 7-2 صفحه 49 کتاب زیست پیش دانشگاهی می باشد (حفظ کنید)

جواب تفکر نقادانه صفحه 53: جواب به عهده دانش پژوه (مطرح کردن جواب در کلاس)

مثال نظر موافق: تولید شیردهی بیشتر گاوهای تغذیه شده با هورمون رشد و ...

مثال نظر مخالف: ناخالص بودن احتمالی هورمون رشد استخراج شده و ... 

فعالیت صفحه 63: مدت زمان آزمایش: 20 دقیقه، مهارت ها شامل تهیه ی یک مدل پیش بینی نتایج است.

نکته: محلول ها بایستی تازه بوده و با دقت تهیه شوند،

صمغ عربی: یک نوع قند است که نقش حیاتی دارد و ژلاتین یک پپتید و گلیکان است. صمغ ها به وسیله بعضی از سلول های ترشحی گیاهان ترشح می شود و یا از تجزیه ی دیواره سلولی حاصل می آیند. صمغ ها در الکل حل نمی شوند ولی در آب به حالت ژله یا لعاب مانند در می آیند. بیشتر صمغ ها به گروه هیدرات های کربن تعلق دارند و یکی از گیاهانی که از آن ها صمغ استخراج می شود آکاسیا (درخت با صمغ عربی) است و صمغ ها در داروسازی استفاده می شود.

کواسروات: مجموعه ای از مولکلوهای لیپیدی هستند که به علت آب گریز بودن، در آب به شکل کروی در می آیند، در آب ناپایدارند و خیلی زود هم تجزیه می شوند این ریزکیسه های لیپیدی ممکن است آمینواسید نیز در خود داشته باشد، کواسروات ها زنده نیستند اما شباهت زیادی به غشای سلول ها دارند.

تجزیه و تحلیل صفحه 64 (ج سوال 1): رنگ محلول کدر می شود.

تجزیه و تحلیل صفحه 64 (جواب سوال 2): کواسروات ها کروی و محصور در غشا هستند اما فاقد هر گونه غشای داخلی هستند.

تجزیه و تخلیل صفحه 64 (جواب سوال 3): ممکن است کواسروات ها از هم بپاشند.

تجزیه و تحلیل صفحه 64 (جواب سوال 4): پاسخ ها متفاوت می توانند باشند. ممکن است ذکر کنید کواسروات ها ساختار مستقلی هستند که مشابه سلول هستند و در شرایط خاصی ایجاد شده اند. 

خودآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 1): الف) مدل سوپ بنیادین: بر اساس این مدل در اقیانوس های اولیه زمین به یک باره مقدار زیادی مواد آلی به وجود آمدند (البته مواد آلی در جو ساخته شده و به وسیله باران به اقیانوس منتقل شده) و علت به وجود آمدن آن نیز انرژی حاصل از تابش خورشید و رعد و برق و انفجارهای آتشفشانی است

ب) مدل حباب: تشکیل مواد حیاتی (آلی) در آب انجام می شود و این فرآیندها در درون حباب هایی در داخل اقیانوس ها انجام می شود در هر دو مدل، مواد آلی از موادی مانند متان و آمونیاک به وجود می آید.

(خلاصه ای از مطالب صفحات 56 و 57 و 59 را بلد باشید)

خودآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 2): میکروسفرها کیسه ای ریز یا ریزکیسه های غشایی بودند که برای اولین بار به وجود آمدند سپس مولکول RNA در درون این ریزکیسه ها پیدا شدند، پیدایش RNA در این ریزکیسه خاصیت وراثت را در آن ها به وجود آورد. به تدریج میکروسفرها توانایی بیشتری برای کسب انرژی از مولکول های دیگر را کسب کرده و به مدت زیادی دوام داشته و فراوان تر شدند، مولکلو های RNA داخل میکروسفر علاوه بر وارثت در ایجاد آنزیم های پروتئینی نقش دارند و در نهایت با تغییرات تدریجی میکروسفرها به سلول تبدیل شدند.

خودآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 3): وراثت ویژگی ضروری موجودات زنده است و میکروسفرهای حاوی RNA در حال همانندسازی (همتاسازی) می توانند ساختار خود و RNA را به نسل بعد انتقال دهند. ماده ژنتیک همان همان ماده وراثتی است که اطلاعات مربوط به ویژگی های مختلف یک جاندار را در بر دارد و به نسل های بعدی منتقل می کند. مولکول های RNA در زمانی که توانایی کنترل تولید پروتئین ها یا مولکول های آنزیم مانند را کسب کردند، توانستند با کنترل متابولیسم، ویژگی های جاندار را کنترل و به نسل بعدی منتقل کنند.

خوآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 4): مولکول های DNA دو رشته ای است، دو رشته ای بودن سبب همانندسازی دقیق آن و کاهش میزان جهش ها می شود، زیرا آسیب های وارد شده به یک رشته DNA به واسطه ی رابطه مکملی رشته دیگر قابل ترمیم است.

خودآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 5): به عهده خودتان از متن کتاب استفاده کنید.

خودآزمایی صفحه 64 (جواب سوال 6): مدل های علمی تفسیرهایی بر مبنای تمام اطلاعات موجود (در دسترس) هستند و به محض کسب اطلاعات بیشتر، مدل ها بایستی به منظور در نظر گرفتن انها تغییر کنند. هر کدام از مدل ها، مدل هایی فرضی هستند و هر کدام بر پایه یک سری شواهد، طراحی شده اند و دارای نقاط قوت و ضعف هستند در ضمن شاید هر کدام از مدل ها در ابتدای حیات تا حدی دنبال شده اند.

خودآزمایی صفحه 69 (جواب سوال 1): باکتری ها بر خلاف یوکاریوت ها فاقد اجسام درون بسته سلولی محصور در غشا هستند، DNA باکتریایی بر خلاف DNA سلولی تنها یک حلقه منفرد است. باکتری ها بر خلاف آغازیان و سلول های جانوری یوکاریوتی دارای دیواره سلولی هستند، اولین جانداران روی زمین پروکاریوت ها بودند. یوکاریوت ها از تغیر برخی پروکاریوت ها به وجود آمده اند. برای پیدایش یوکاریوتها، ابتدا در برخی پروکاریوت ها، یک غشایی اطراف ماده ی ژنتیک را احاطه کرده و پیش یوکاریوت ها به وجود آمده اند، سپس با ورود باکتریهای هوازی و فتوسنتز کننده به درون سلول های پیش یوکاریوت و تبدیل آن ها به میتوکندری و کلروپلاست، یوکاریوت های امروزی حاصل شده اند پس باکتری ها فاقد غشاء درونی و غشاء هسته می باشند. و میتوکندری و کلروپلاست ندارند و باکتری ها DNA حلقوی دارند.

خودآزمایی صفحه 69 (جواب سوال 2): باکتری ها فاقد غشای درونی و فاقد غشای هسته و فاقد میتوکندری و فاقد کلروپلاست هستند در ضمنDNA آن ها حلقوی است.

خودآزمایی صفحه 69 (جواب سوال 3): انقراض گروهی به دو دلیل سبب تکامل جانداران می شود. دلیل اول این است که با از بین رفتن گروههای سازگار و برتر قبلی زمینه برای گسترش و تکامل انواع جدیدتر فراهم می شود، دلیل دوم به عامل ایجاد انقراض گروهی مربوط است. عامل وقوع انقراض گروهی، تغییرات شدید شرایط بوم شناختی است که سبب کاهش اهمیت ویژگی های سازگار یافته ی قبلی می شود. به طور کلی اجداد بسیاری از گونه های زنده امروزی، پس ازوقوع انقراض گروهی گونه های دیگر به وجود آمدند.

فعالیت صفحه 75 برای هر یک از کلمات پررنگ دراین متن یک تعریف ارائه کنید.

سنگواره: بقایای حفظ شده یا معدنی شده جانداران یا اثرات به جای مانده از جانداران قدیمی را سنگواره می گویند.

آثار سنگواره ای: هر نوع اثری از جانداران گذشته که اطلاعاتی درباره ی تاریخ گذشته حیات ارائه می دهد. آثار سنگواره ای نامیده می شود.

جدول زمانی: جدولی است که در آن تغییرات گذشته زمین و حیات به طور پیوسته و در طول دوره های گذشته نمایش داده می شود.

خودآزمایی صفحه 77 (جواب سوال 1): اوزون برای محافظت از جانداران نخستین زمین در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید ضروری است پس پرتوهای فرابنفش آثار حیات را از بین می بردند. زیرا این پرتوها پر انرژی بوده و مولکول های زیستی را تجزیه می کنند وجود لایه های اوزون که قسمت اعظم پرتو فرابنفش خورشیدی را می گیرد و مانع گذشتن آن از جو فوقانی می شود و به ترتیب امکان پیدایش و حفظ حیات در خشکی ها را فراهم نمود.

خودآزمایی صفحه 77 (جواب سوال 2): گیاهان و قارچ ها (جلبک ها).

خودآزمایی صفحه 77 (جواب سوال 3): بندپایان مانند عقرب و حشرات (سنجاقک ها).

خودآزمایی صفحه 77 (جواب سوال 4): اولین مهره داران ساکن خشکی دوزیستان بودند که دارای کیسه هوایی مرطوب (شش) و اندام حرکتی (اسکلت داخلی) و پوست برهنه بودند و در آب تخم گذاری می کردند چون هنوز تخم پوسته حفاظتی نداشت.

خودآزمایی صفحه 77 (جواب سوال 5): زیرا قبل از آن پرتو فرابنفش سبب از بین رفتن آثار حیاتی در خشکی می شد. سیانوباکتریها با عمل فتوسنتز مقدار زیادی اکسیژن تولید کردند و به این ترتیب لایه اوزون تشکیل شد پس سیانوباکتریها باعث تشکیل و آزاد شدن گاز اکسیژن به جو شدند. قسمتی از این گاز اکسیژن باعث تشکیل لایه اوزون شد که باعث محافظت از جانداران در برابر اشعه مضر ماورابنفش شد یعنی ورود جانداران به خشکی فقط پس از تشکیل لایه اوزون ممکن شد.

خودآزمایی صفحه 90 (جواب سوال 1): الف) در آمریکای جنوبی سنگواره هایی از نوعی جانور آرمادیلو (شبیه گورکن) یافت که این جانوران سنگواره شده، بسیار شبیه دیگر بودند ولی با نمونه های زنده آرمادیلو تفاوت دارند.

ب) وی مشاهده کرد که گیاهان جزایر گالاپاگوس و سواحل نزدیک آمریکای جنوبی بسیار شبیه به هم هستند.

خودآزمایی صفحه 90 (جواب سوال 2): افرادی که ویژگی های فیزیکی ور فتاری سازگارتری با شرایط محیطی داشتند، شانس بقا و زادآوری بیشتری خواهند داشت از این رو به تدریج فراوانی این ویژگی ها بیشتر شده و در نهایت، چهره ی جمعیت تغییر می کند و یا افرادی که دارای سازش های بیشتری متناسب با محیط خود هستند نسبت به جانداران فاقد این سازش ها، احتمال بیشتری برای بقاء و تولید مثل دارند. از آن جایی که با گذشت زمان افراد بیشتری دارای صفات سازشی خواهند بود جمعیت تغییر خواهد کرد.

خودآزمایی صفحه 90 (جواب سوال 3): ژن ها مسئول بروز صفات هستند، برخی شکل های یک صفت در برخی جمعیت ها متداول تر هستند، زیرا افراد بیشتری از جمعیت، الل های آن شکل را دارا هستند، به عبارت دیگر انتخاب طبیعی سبب می شود فراوانی برخی ال ها افزایش یا کاهش پیدا کند و یا در افرادی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند، این گوناگونی باعث می شود که برخی افراد نسبت به افراد دیگر جمعیت فرزندان بیشتری ایجاد کنند. باگذشت زمان، به منظور انعکاس بقای افراد دارای سودمندترین صفات قابل توارث، جمعیت تکامل پیدا خواهد کرد.

خودآزمایی صفحه 90 (جواب سوال 4): نظریه، همان فرضیه ای است که از بوته ی آزمایش های متعدد، پیروز بیرون آمده است. شواهد قوی و کافی سبب شده است که حتی برخی افراد، تغییر گونه ها را به عنوان یک اصل معرفی می کنند. نظریه تغییر گونه ها توسط بسیاری از شواهد علمی حمایت می شود.

خودآزمایی صفحه 90 (جواب سوال 5): در یک محیط خاص انتخاب طبیعی منجر به بهبود بقا و تولید مثل افرادی از جمعیت می شود که سازگاری بهتری با محیط دارند. با تغییر جمعیت در پاسخ به این فشارها، ترکیب گونه ها به عنوان یک کل تغییر خواهد کرد. چنین تغییراتی در طول زمان تکامل نامیده می شود و یا به طور کلی گوناگونی ویژگی های افراد یک گونه در محیط های متفاوت نشان می دهد که محیط در ایجاد این تفاوت ها نقش دارد. در ارتباط با اثر محیط دو نظر وجود دارد:

الف) محیط سبب ایجاد صفات جدید می شود.

ب) محیط از بین صفات قبلی، سازگار را انتخاب می کند که راه ب منطقی تر است و با شواهدی تأیید می شود به طوری که جهش و نوترکیبی سبب ایجاد گوناگونی فنوتیپی می شود و محیط با فرایند انتخاب طبیعی، صفات سازگار را انتخاب می کند.

فعالیت صفحه 93: لطفاً از دبیر زمین شناسی سوال کنید و جوابتان را در کلاس زیست مطرح کنید.

خودآزمایی صفحه 100 (جواب سوال 1): پاسخ ها متفاوت خواهد بود. بقایای سنگواره شده جانداران از سنگواره جانداران زنده امروزی متفاوت است اما ثبت سنگواره ای حاکی از تغییر شکل جانداران است که قابل جستجو در طول زمان به سمت عقب و جلو می باشد. و یا به طور کلی سنگواره هایی که آثار حیات گذشته را دارند، بر اساس زمان تشکیل (از روش عمرسنجی) به دنبال هم ردیف می کنیم مشاهده می شود یک فرایند تغییر تدریجی و پیوسته در توالی سنگواره ها وجود دارد.

خودآزمایی صفحه 100 (جواب سوال 2): پروتئین ها با کنترل ژن ها، ساخته می شوند. جهش در توالی
ژن ها سبب تغییر در توالی آمینواسیدی پروتئین ها می شود. مقایسه توالی آمینواسیدی یک پروتئین در انواع جانداران، نکات زیر را در رابطه با آن ها روشن می کند.

1.  زمانی که گونه ی مزبور از نیای خود مشتق شده است.

2.  میزان قرابت و خویشاوندی گونه های مختلف

3.  یافتن نیای مشترک جانداران مختلف.

پس جانداران همانند، دارای ژن های یکسان هستند. از آن جایی که توالی آمینواسیدی به طریق ژنتیکی تعیین می شوند. تغییر در این توالی، تفاوت دو جاندار را نشان می دهد، اما اگر جانداران در اکثر ژن ها مشترک باشند، فرض این مطلب منطقی است که آن ها دارای یک نیای مشترک هستند و از این رو تکامل به وقوع پیوسته است و یا به طور کلی پروتئین ها باکنترل ژن ها ساخته می شوند. پس جهش در توالی نوکلئوتیدی ژن ها سبب تغییر در توالی آمینواسیدی پروتئین ها می شود.

خودآزمایی صفحه 100 (جواب سوال 3): بررسی آناتومی (کالبد شناسی) انواع مهره داران نشان می دهد که طرح اساسی بسیاری از ساختارهای آنها یکسان است ولی برخی اندامها به تدریج تحلیل رفته یا کوچک شده اند، شباهت ساختارهای مزبور نشان دهنده ی خویشاوندی آن ها و تحلیل رفتن اجزاء نشان دهنده تغییر تدریجی جانداران است. پس شباهت های تشریحی گونه های زنده از قبیل استفاده از استخوان های مشابه حتی با وظایف مشابه، نشان می دهد که این گونه ها از یک نیای مشترک ایجاد شده اند.

خودآزمایی صفحه 100 (جواب سوال 4): در مدل تغییر تدریجی جمعیت ها و گونه ها دائماً در حال تغییر هستند و تغییرا پیوسته انباشته شده و سبب گونه زایی می شوند ولی در مدل تعادل نقطه ای، گونه ای به مدت طولانی با محیط خود سازگاری خوب داشته و تغییر نکرده است یعنی تغییر پیوسته نمی باشد، در ضمن تغییرات شدید محیطی سبب تغییرات ناگهانی شده است. پس بر اساس مدل تعادل نقطه ای، تکامل به صورت ناگهانی و در پاسخ به فشارهای شدید انجام می شود ولی بر طبق مدل تکامل تدریجی، گونه ها در طول مدت زمان طولانی ایجاد می شوند.

فعالیت صفحه 105: مدت آزمایش: 20 دقیقه، نمودار ارائه شده در صفحه 105، یک نمودار منتشر و پراکنده است و نقاط مربوط به اطلاعات توسط خط به یکدیگر وصل نمی شوند چنین نمودارهایی، توزیع و الگوی اطلاعات را نشان می دهد یک مارمولک اولیه بوده، به جزایر محتلف رفته جزیره شماره 1 و جزیره شماره 2 و جزیره ی شماره 3 و جزیره شماره 4 و ...

فعالیت صفحه 105 (جواب سوال 1): متوسط طول اندام عقبی هر جمعیت نسبت به جمعیت اولیه، در پاسخ به تفاوت در متوسط قطر تنه ی گیاه، در جزایر متفاوت تغیر می کند پس به دلیل متفاوت بودن شرایط محیطی مثلاً قطر ساقه های گیاهان، چونه تنه ی درختان قطرش کمتر است پس اندام عقبی پا کوتاهتر است چون جمعیت های اولیه، دست و پاهایشان بزرگ بوده است (طول اندام عقبی متناسب با قطر تنه ی درختان تغییر می کند) طبق نظریه ی لامارک، حرف نمی زنیم می گوییم به تدریج اندام عقبی (پا) متناسب با تنه درخت که قطرش کم شده، کوتاه تر شده است. (قطر کمتر                                   اندام عقبی کوتاهتر)

فعالیت صفحه 105 (جواب سوال 2): جمعیت باید برای داشتن اندام های عقبی را متوسط طول بیشتر، تکامل یابد پس طول اندام عقبی افراد جمعیت، در طول زمان بیشتر خواهد شد یعنی دست و پاها درازتر (بلندتر) می شود تا به قطر درخت برسد پس طول اندام عقبی، متناسب با قطر تنه ی درختان در آن جزیره تکامل پیدا می کند.

فعالیت صفحه 105 (جواب سوال 3): بله چون آزمایش نشان می دهد که نشان ویژگی های جمعیت می تواند در پاسخ به فشارهای محیطی در طول زمان تغییر کند و چون مشاهده می شود که در هر جزیره انواعی مارمولکهایی که دارای طول اندام حرکتی متناسب با محیط بوده، حفظ و انتخاب شده یعنی در واقع انتخاب طبیعی بر اساس شرایط محیطی، گونه ها را انتخاب می کند مثلاً هر وقت درختها قطور شدند، اندام های عقبی یا پاها بلندتر نیز شدند.

فعالیت صفحه 107 : به پرنده ایی که با کاغذ می سازند پرنده اُریگامی می گویند.

 حال بال پرنده را دستکاری کنید میانگین پرواز والدین، 5/1 متر است.

* سکه را بالا بیندازید اگر خط آمد   سمت فاصله از بال جلو پرنده را تغییر دهید.

* تاس را بیندازید     اگر عدد عدد 3 آمد       محیط بال جلو را به اندازه ی 2 سانتی متر زیاد کنید (ضخامت اینجا در نظر نگیرید)

حالا پرنده را چند بار پرتاب می کنیم .ممکن است میانگین پرواز یک متر باشد، سری بعد سکه را بالا بیندازید           اگر شیر آمد                         قسمت فاصله از بال عقب را تغییر دهید و مثلاً تاس عدد 5 آمده      پهنای بال را یک سانتی متر زیاد کنید.

کلمات پر رنگ این فعالیت تعریف می شود:

انتخاب طبیعی: فرآیندی که توسط آن جمعیت ها در پاسخ به محیط تغییر می کند و در نتیجه افرادی که سازش بهتری با محیط داشته باشند، زاده های بیشتری تولید می کنند.

ژنوتیپ: مجموعه الل های یک ژن در هر فرد را ژنوتیپ می گویند و یا ساختار ژنتیکی یک جاندار که توسط جفت الل های آن مشخص می شود.

صفات: کل خصوصیات یک جاندار را می گویند که نشان دهنده ی ویژگی های متمایز کننده است. هدف از این مدل، مدل سازی انتخاب طبیعی است یعنی با استفاده از یک پرنده ی کاغذی، مدل انتخاب صفت مطلوب در نسل جدید را تهیه خواهید کرد.

مدت زمان آزمایش: 50 دقیقه،

نکات قابل ذکر: شما زادگیری چند نسل از پرندگان را تقلید خواهید کرد و اثر انواع فنوتیپ ها بر موفقیت تکاملی این جانوارن را مشاهده خواهید نمود. طبیعت تصادفی جهشها را می توان، با تغییر تصادفی موقعیت قدامی (جلویی) و خلفی (عقبی) و محیط بال پرنده نشان داد. هر گروه از دانش پژوهان، نیازمند یک ورقه مقوای کاغذی، یک متر نواری و یک خط کش، یک قیچی و یک نی نوشابه، و یک چسب نواری و یک عدد سکه و یک عدد تاس هستند.

جواب سوال 3 (فعالیت صفحه 107): پاسخ ها، متفاوت خواهند بود، برای مثال، آیا اثر انتخاب طبیعی تنها در چند نسل مشخص خواهد بود؟

صفحه 109 (جواب سوال 1): تفسیر نتایج: اگر پرندگانی که در پرواز بهترین هستند به عنوان تنها والدین نسل بعد انتخاب شوند، پاسخ اکثر دانش پژوهان آری خواهد بود.

صفحه 109 (جواب سوال 2): استنتاج نتایج: این آزمایش نشان می دهد که چگونه جمعیت های جدا شده در طی چند نسل می توانند تغییرات چشمگیری را متحمل شوند. بنابراین این آزمایش نشان می دهد که چگونه جمعیت های جدا شده به نقطه ای می رسند که به گونه های مختلف  تبدیل می شوند (به عنوان مثال وضعیت سهره های جزایر گالاپاگوس).

خودآزمایی صفحه 109 (جواب سوال 1): آلوده شدن هوا سبب از بین رفتن گلسنگ های روشن شده آلودگی هوا و از بین رفتن گلسنگ ها، سبب تیره شدن سطح درختان گردید. از این رو پروان های تیره که قبلاً از فراوانی اندکی برخوردار بودند، به دلیل کسب توانایی استتار از شکار شدن توسط پرندگان، مصون مانده و به تدریج فراوان شدند ولی تیره شدن محیط، توانایی استتار پروانه های روشن را از بین برد و آن ها به راحتی شکار شدند به این ترتیب فراوانی آنها کاهش یافت.

خودآزمایی صفحه 109 (جواب سوال 2): در مطالعه گرافت ها، نوع و اندازه ی دانه در انتخاب نوع منقار موثر بود. در سال های پر باران، دانه های ریز و نرم فراوان بودند و تغذیه از آنها آسانتر بود. از این رو در این سال ها، تغذیه از دانه های ریز مطلوب بوده و منقار کوچک، ویزگی مناسبی بود ولی در سالهای خشک، دانه های ریز کمترند ولی دانه های بزرگ و درشت و سفت بیشترند از این رو در این شرایط منقارهای بزرگ و حجیم مطلوب بوده و موفقیت بیشتری در تغذیه و تولید مثل داشتند پس با توجه به ویژگی های مطلوبشان در سال خشکسالی انتخاب می شدند.

خودآزمایی صفحه 109 (جواب سوال 3): اگر لاک، آزمایش خود را در زمان درازی یا طولانی مدت، انجام می داد تفاوت شرایط محیطی سبب می شد نتیجه ی آزمایش متفاوت با نتیجه ی آزمایش لاک باشد، با توجه به نتیجه گیری زود هنگام لاک، می توان گفت که رخداد تکامل به زمانی بسیار طولانی نیازمند است.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 1): الف) خزانه ژنی: به مجموع ژن های موجود در سلول های زایشی هر جمعیت، خزانه ژنی می گویند.

ب) شایستگی تکاملی: کمیتی است که سهم نسبی هر فرد را در تشکیل خزانه ژنی نسل بعد نشان می دهد.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 2): در جمعیت های بزرگ که در آن ها آمیزش ها به صورت تصادفی صورت گیرد الل های غالب نسبت به مغلوب و نسبت فراوانی افراد خالص به ناخالص در نسل های پی در پی ثابت است و تغییر نمی کند به این امر، اصل هاردی- واینبرگ می گویند و بین فراوانی الل ها و ژنوتیپ ها، رابطه ی زیر برقرار است:

P+q= 1                       ,                       (p+q)2= p2 + 2pq + q2 =1

F (A) = P                    فراوانی الل غالب         ,                  F(AA) = P2

F(a) = q                                   فراوانی الل مغلوب                ,                     F (Aa) = 2pq

                                                                                                                                                                                    F (aa)= q2                      

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 3): جواب، 5 مورد صفحه 115 را حفظ کنید.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 4): زیرا اگر سایر نیروهای عمل کننده دخالت نداشته باشد، مدتی طولانی لازم است تا تغییر قابل توجهی در فراوانی ها رخ بدهد.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 5): انتخاب همسر در جامعه ی انسانی وابسته به علاقه ی افراد است و دراین ایجاد علاقه تعدادی ویژگی های مطلوب وجود دارند. پس آمیزش های تصادفی وجود ندارد و این موضوع دائماً فراوانی آللی جامعه را در ارتباط با ژن های خاص تغییر می دهد.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 6): چون جدا شدن یک تعداد اندک از یک گروه بزرگ، اثر چندانی در فراوانی اللی ندارد ولی در جمعیت های کوچک، جدا کردن یا حذف تعدادی از افراد، سبب تغییر شدید فراوانی اللی می شود.

خودآزمایی صفحه 124 (جواب سوال 7): صفحه 117 کتاب زیست شناسی از 2- شارش ژن تا صفحه بعد عمل می کند (حفظ کنید)

خودآزمایی صفحه 131 (جواب سوال 1): انسان برای رسیدن به ویژگی های مطلوب در گیاهان و جانوران در هر نسل اقدام به انتخاب زاده هایی با ویژگی مطلوب خود می کند به عنوان مثال در هر نسل، دام هایی را که شیر بیشتر تولید می کنند، انتخاب می کنند و در هر نسل به تدریج میزان شیردهی افزایش می یابد.

خودآزمایی صفحه 131 (جواب سوال 2): صفحه 127 از 2- انتخاب پایدار کننده در محیط پایدار روی می دهد تا صفحه 128 را حفظ کنید.

خودآزمایی صفحه 131 (جواب سوال 3): صفحه 129، از حلزون هایی که در علفزار زندگی می کنند تا کاهش یابد.

خودآزمایی صفحه 139 (جواب سوال 1):

1.      جهش

2.      تولید مثل جنسی

3.      شارش ژنی

4.      انتخاب گسلنده

خودآزمایی صفحه 139 (جواب سوال 2): در بیماری کم خونی داسی شکل، چنانچه افراد ناخالص و سالم HbA HbS در مناطق مالاریاخیز باشند، شایستگی تکاملی بالایی دارند و در برابر مالاریا مقاوم هستند در حالی که افراد سالم با ژنوتیپ HbA HbA (خالص) در مناطق مالاریاخیز، در اثر ابتلا به مالاریا می میرند.

خودآزمایی صفحه 139 (جواب سوال 3): اگر تعداد پروانه های مقلد بیشتر شود به تدریج احتمال اینکه
پرنده ی شکارچی در اولین برخورد، یک پروانه مقلد غیر رسمی را بخوردند، بیشتر می شود

از این رو بیشتر تشویق می شود تا آن ها را شکار کند یعنی فراوانی زیاد سبب کاهش شایستگی می شود ولی اگر فراوانی پروانه ها، کم شود احتمال اینکه در شکار اول پروانه های سمی شکار شوند، بیشتر می شود و پرنده را به سمت شکار انواع غیر مقلد متمایل می کند.

خودآزمایی صفحه 139 (جواب سوال 4): نوعی از انتخاب طبیعی که سبب حفظ تنوع در جمعیت ها می شود.

خودآزمایی صفحه 151 (جواب سوال 1): به مجموعه جاندارانی که می توانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و زاده های زیستا و زایا به وجود آورند ولی نمی توانند با گونه های دیگر آمیزش موفقیت آمیز داشته باشند بر اساس این تعریف در بین دو گونه مجزا، شارش ژنی پایداری وجود ندارد.

خودآزمایی صفحه 151 (جواب سوال 2):

1.      جدایی بوم شناختی (زیستگاهی)

2.      جدایی رفتاری

3.      جدایی زمانی

4.      جدایی مکانیکی

5.      جدایی گامتی

6.      نازایی دو رگه

7.      نازیستایی دورگه

8.      ناپایداری دودمان دورگه

خودآزمایی صفحه 151 (جواب سوال 3): مکانیسم های پیش زیگوتی: جدایی بوم شناختی (زیستگاهی)- جدایی رفتاری- جدایی زمانی- جدایی مکانیکی- جدایی گامتی

مکانیسم های پس زیگوتی: نازیستایی دورگه- نازایی دورگه- ناپایداری دودمان دورگه

خودآزمایی صفحه 151 (جواب سوال 4): در گونه زایی دگر میهنی، وجود مانع جغرافیایی سبب توقف شارش ژنی شده و به تدریج منجر به انباشتگی تفاوت ها و گونه زایی می شود، ولی در گونه زایی هم میهنی، عوامل دیگری سبب توقف شارش ژنی شده و دوگونه در یک محل به وجود می آیند.

تعاریف کلمات پر رنگ صفحه 151 (فعالیت صفحه 151) را حفظ کنید.

ادامه فعالیت صفحه 151 (سوال 5 صفحه 153): در جمعیتی مشابه این جمعیت که در آن انتخاب گسلنده عمل کرده است، فراوانی میانگین بسیار کم است و مدها با میانگین تفاوت زیادی دارند، از این رو میانگین به تنهایی بیانگر ویژگی های جمعیت نمی باشد.

صفحه 153 (جواب سوال 6): انتخاب جهت دار.

تحقیق بیشتر صفحه 153 (جواب سوال 1): انتخاب طبیعی سبب می شود، انواع حساس به آنتی بیوتیک از بین بروند و انواع مقاوم به آنتی بیوتیک که از قبل وجود داشتند یا در اثر جهش های ژنی حاصل شده اند، حفظ و گسترش یابند.

تحقیق بیشتر صفحه 153 (جواب سوال 2): آن ها همیشه گیاه ها و دام های دارای صفات مطلوب را انتخاب و نسل بعدی را از این انواع به وجود می آورند، به بیانی دیگر شانس تولید مثلی انواع مطلوب را افزایش می دادند.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پاسخ فعالیت های زیست شناسی 2 (پیش دانشگاهی)

فعالیت صفحه 159

نمودار اول: سرعت رشد بسیار زیاد است و قاعده هرم پهن و افراد کم سن و سال زیاد می باشند، ولی سرعت مرگ و میر نیز بالا است با این وجود آهنگ رشد جمعیت بالا است این نمودار مربوط به کشورهای در حال توسعه است.

نمودار دوم: آهنگ رشد مثبت است و میزان تولد و مرگ و میر نسبت به جمعیت اول کم شده است هرم سنی تعادلی است یعنی بین های مختلف تعادل وجود دارد این نمودار مربوط به جمعیت تعادلی است.

نمودار سوم: آهنگ رشد نزذیک صفر است ولی سرعت تولد و مرگ و میر کاهش یافته است این نمودار مربوط به جمعیت ثابت است.

نمودار چهارم: آهنگ رشد منفی است به طوری که میزان مرگ و میر بیشتر از میزان تولد است و این ناشی از کاهش تولد می باشد نه افزایش مرگ و میر، پس سن بالاها زیاد و سن پایین ها کم هستند این نمودار که کاهشی نامیده می شود مربوط به جمعیت درحال کاهش است (رشد جمعیت منفی)

 فعالیت صفحه 167

1-جمعیت قرقاول از جمعیت های تعادلی است در ابتدا رشدسریع جمعیت تا زیر گنجایش محیط یعنی حدود 1700 ادامه دارد و با رسیدن به حدود 1700 رشد جمعیت نوسان کمی پیدا می کند
(حدود 1500)

2- پس از اتش سوزی به دلیل خالی شدن محیط ابتداجمعیت های گیاهی فرصت طلب رشد می کنند ولی در نهایت جمعیت گیاهی تعادلی جایگزین می شود.

3- در سال 1400این افراد 29 سال سن دارند با توجه به ازدیاد آنها مسئله بیکاری و همچنین مشکل ازدواج و مسکن زیاد خواهد بود با فرض اینکه روند ازدواج مانند سالهای پیشین باشد موج تولد نوزاد زیاد
خواهد بود. 

فعالیت صفحه167

1- بین 5/3تا 5/4میلی متر

2- 11 متر

3- چون که نام آنها هم پوشانی دارد با توجه به انطباق مکان غذایی و همپوشانی (اما نه انطباغ زمانی بین دو گونه نوعی رقابت برقرار می شود اما به حذف یکی از آنها منجر نمی شود و در واقع کنام بنیادی آنها از نظر زمانی به دوکنام واقعی تقسیم شده است.

4- کنام بنیادی در رابطه با اندازه غذا با دو کنام واقعی تقسیم می شود گونه c غذای محدود 10 الی 13 میلی و گونه  Aغذای کمتر از10میلی متررا انتخاب می کند.

5- با توجه به اینکه در نمودار نیاز غذایی و ارتفاع نشان داده است چون نیاز غذایی(طول بدن شکار)گونه جدید دقیقا مشابه به گونه می باشد پس ناچار عامل دوم یعنی ارتفاع باید به دو گونه تقسیم شود مثلا گونه A تا ارتفاع 5 متر را برای شکار انتخاب می کند و گونه جدید ارتفاع 5 تا 11 متر را انتخاب می کند.

6-    معرف کنام بنیادی است.  

تفکر نقادانه صفحه 173

1- چون گونه 1 و 2 نیاز غذایی مشترک داشتند و گونه 1 توانایی بالاتری برای استفاده غذا داشت پس گونه 2 را حذف کرد اما گونه 1 با 3 نیاز مشترک نداشتند بنابراین اگر گونه 1 نباشد گونه 2 از نیاز های گونه 1 استفاده کرده و بنابراین با گونه 3 رقابت ندارد پس پیش بینی می شود گونه 2 و 3 در کنار هم
زندگی کنند.

2- زیرا جانوران بومی راهبرد های موثر برای حفظ خود در برابر صیادان جدید وارد شده (گربه،سگ و.....) نداشتند پس به راحتی شکار می شود. 

تفسیر کنید صفحه 181     

بلی احتمالا حضور افراد غذا دهنده و وضعیت صدای آن افراد پس از مدتی به محرک شرطی تبدیل می شود.

 تفسیر کنید صفحه 185

اگر چه رفتار کودکان پایه و اساس ژنتیکی دارد ، ولی نقش محیط را در شکل گیری رفتارکودکان نمی توان انکارکرد با توجه به این مطلب مشابهت رفتار کودکان با والدین علاوه بر نقش ژنی ، حاصل حضور کودک درمحیط خانواده است. مثال پرورش دوقلو های همسان در دو محیط متفاوت شخصیت آنها را متفاوت می کند.

 فعالیت صفحه 186

- شناسایی جفت و جنس مخالف توسط فرومون که در حشرات دیده می شود.

- شناسایی جفت و جنس مخالف توسط فرکانس اختصاصی نور در کرم شب تاب

- شناسایی جفت از طریق صدای جنس مخالف در قورباغه

- تعیین قلمرو توسط پستاندان از طریق نشانه گذاری توسط ادرار و مواد ترشحی خود 

فعالیت صفحه 196

1-  گرفتن و به دام انداختن پرنده ها و قیچی کردن دم آنها ممکن است بر رفتار پرنده های نر تاثیر گذاشته باشد. این محقق باید آزمایش هایی را طراحی کند که در آنها شاهد پرندگان نری باشد که به دام افتاده اند اما دم آنها را قیچی نکرده اند ویا اینکه بعد از قیچی کردن دوباره سر جای خود چسبانده اند ، یا اینکه دم بعضی از پرنده های نر را به طور مصنوعی افزایش دهند ، یا رنگ آنها را تغییر داده وعکس العمل ماده را مشاهده کند.

2-     

         1-رفتار یادگیری                   الف ) حل مسئله

                                                   ب)شرطی شدن

       (نیاز به محرک دارد)

 

رفتار                                                     الف ) الگوی عمل ثابت

      2-  رفتار غریزی        

                                                           ب) انتخاب جنسی

                  (نیاز به محرک دارد)

 

                  3- رفتار غریزی و یادگیری : نقش پذیری

فعالیت صفحه 215

1- عوامل محیطی اثرات مستقیمی بر میزان فتوسنتز دارند بنابراین هر عاملی طبیعی که مقدارش از حد  متعارف کمتر باشد می تواند برای عامل دیگر که بر فتوسنتز موثر است محدود کننده باشد با توجه به  اینکه اغلب گیاهان آپارتمانی از انواع سایه پسند هستند و در شدت نور بالا ،میزان فتوسنتز آنها کاهش می یابد و در شدت نور کم فعالیت بیشتری دارند.

2- تراکم این سلولها از طرفی موجب می شود که رطوبت در آنها بالا باشد، همچنین انتقال فراورده های فتوسنتزی به درون آوندها سریعتر انجام می گیرد همچنین باید توجه داشت که در سلولهای غلاف آوندی برای جلوگیری از تنفس نوری تراکم بالایی از co2 در مقایسه با o2 لازم است.

 فعالیت صفحه 216

نمودار شماره 1 : افزایش تراکم اکسیژن در بسیاری از گیاهان سبب افزایش تنفس نوری و به این ترتیب سبب کاهش و مهار فتوسنتز در مقادیر متعارف co2 جو می شود.

نمودار شماره 2: گیاه (1) در شدت نور بالا بیشترین فتوسنتز را دارد پس گیاهی آفتاب پسند است ولی گیاه (2) در نور کم به شدت فتوسنتز نسبتا زیادی دارد از اینرو سایه پسند است یا به عبارتی گیاه (1) نوعی گیاه تیپ c4 وگیاه (2) تیپ c3 می باشد.                                                                   

فعالیت صفحه 217

1-  میزان فتوسنتز هم در دمای بالاو هم دمای پایین کاهش می یابد (فعالیت آنزیم )

2-  دمای بهینه برای فتوسنتز بین 22 الی 25 درجه سانتیگراد می باشد . 

تفکر نقادانه صفحه 233

در صورت کمبود ویتامین B1  سلول ها قادر به انجام چرخه کربس نمی باشد از اینرو اقدام به تخمیر می کنند تخمیر ATP  کمتری تولید می کند و علاوه بر آن مواد حاصل از تخمیر در تراکم بالا اثر سمی دارد. 

فعالیت صفحه 228

1- تنفس هوازی به اکسیژن نیاز دارد ولی تنفس بی هوازی به اکسیژن نیاز ندارد.

- در تنفس هوازی گیرنده الکترون های NADH، اکسیژن است ولی در بی هوازی ماده آلی است.

- در تنفس هوازی 38 مولکول ATP تولید می شود ولی در بی هوازی 2 مولکول ATP .

2- به صورت گاز  در می آیند.

3- چون محصولات تخمیر در غلظت بالا سمی می باشد و پس از مدتی میکروب های تخمیر کننده از بین می روند، که از جمله این مواد الکل می باشد.

4- در سلول های جانوری می توان به سلول های ماهیچه ای اشاره کرد که در شرایط کمبود اکسیژن یعنی هنگام فعالیت های شدید ماهیچه ای تخمیر لاکتیکی انجام می شود و در سلول های گیاهی هنگام رویش و جوانه زنی دانه های خیسانده در آب، عمل تخمیر انجام می گیرد. 

فعالیت صفحۀ 228

1- در تهیه نان از مخمرها ، تهیه الکل و سرکه از باکتری ها، همچنین تهیه ماست و پنیر از مخمر استفاده می شود.

2- هنگام تهیه نان، تخمیر الکلی حاصل از فعالیت مخمرها، الکل تولید می شود. الکل تبخیر می شود و  باقیمانده موجب ور آمدن خمیر می شود.

 تفکر نقادانه صفحه 228

گیرنده هایی که در بدن وجود دارد که نسبت به میزان گلوکز خون حساس هستند. هنگامی که گلوکز خون زیاد است، تشکیل گلیکوژن تحریک می شود. هنگامی که میزان گلکوز خون کاهش
می یابد، گلیکوژن تجزیه و گلوکز به درون خون آزاد می شود. 

تفکر نقادانه صفحه 240

بیماری ایدز بیماری قرن جدید است برخی اعتقاد دارند عامل آن، ویروس جهش یافته جدید است ولی این احتمال نیز وجود دارد که این ویروس مدت ها بومی یک منطقه خاص بوده و امروزه شیوع پیدا کرده است.

فعالیت صفحه 253

1- با توجه به جدول نام باکتری استافیلو کوکوس اورئوس می باشد.

2- استافیلوکوس اورئوس عامل شناخته شده ای برای مسموم کردن غذا است بنابراین احتمال دارد که نمونه مورد بحث از طریق غذا وارد بدن شده باشد.

3- اگر باکتری ها قبلاً با حرارت کشته شده باشند، آنگاه آنتی بیوتیک ها مؤثر نخواهند بود. عامل بیماری ممکن است سم های ترشح شده توسط باکتری ها باشد.

 تفکر نقادانه صفحه 255

انتخاب طبیعی جاندارانی را برمی گزیند که نسبت به محیط سازگار ترند. باکتری هایی که نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومند، نسبت به سایرین برتری دارند.

 تفکر نقادانه صفحه 271

اوگلنا که تک سلولی آغازی و از گروه تاژکداران می باشد از نظر داشتن تاژک صفت جانوری دارد چون وسیله حرکتی آن است و از نظر اینکه کلروفیل دارد با جلبک ها صفت مشترک دارد، لذا با توجه به این صفات جزء آغازیان می باشد. 

 تفکر نقادانه صفحه 271

1- گونه اورلیا

2- مواد غذایی موجود در محیط کشت، میزان اکسیژن در محیط کشت.

3- در شرایط توأم که هر دو گروه پارمسی وجود دارند اورلیا سازگاری بیشتری دارد و در رقابت موفق تر است و بهتر رشد می کند اما کوداتوم کاهش می یابد.

4- با توجه با مشترک بودن نیازهای غذایی و غیره که در آن ها مشترک است احتمالاً رشد این دو گونه را تحت تأثیر قرار می دهند و رشد آن ها کاهش می یابد. 

تفکر نقادانه صفحه 277

در رابطه بین آغازیان انگل با میزبان مانند پلاموسمودیوم مالاریا با انسان ،انگل به میزبان آسیب می رساند ولی در رابطه بین اندامک سلولی و سلول ، وجود اندامک سلولی به سلول و تداوم فعالیت های فزیولوژیک آن سلول سود می رساند. 

فعالیت صفحه 279

- این فرد به طور نوبه ای یعنی هر 24 ساعت دچار تب شده است بنابراین احتمال دارد به انگل پلاسمودیوم ( گونه فالسیپاروم) آلوده شده باشد چون در گونه های دیگر دوره های تب و تخریب گلبول قرمز 48 ساعته یا 72 ساعته می باشد.

- با توجه به تکثیر زیاد حشرات در فصل گرما خطر انتقال این بیماری به وسیله پشه آنوفل ماده که در آب های راکد تخم گذاری می کند در این فصل بیشتر است و مراقبت بیشتری می طلبد.

- خیر چون از طریق تماس انگل به بدن منتقل نمی شود ، از طرفی شکلی از پلاسمودیوم که در بدن پشه آنوفل می باشد در صورت ورود به خون فرد جدید او را بیمار می کند. 

فعالیت صفحه 280

با توجه به اینکه انگل مالاریا دارای یک چرخه منظم می باشد و در هر مرحله دارای یک شکل خاصی می باشد که در یک مکان به خصوص قرار دارد ( در گلبول قرمز، زیر بافت پوششی معده حشره، درون غده بزاقی و غیره ) بنابراین انگل که از طریق پشه به بدن فرد داوطلب وارد می شود باید این مراحل را گذرانده باشد که از نظر ممکن لست شرایط لازم نداشته باشد و بیماری نشان ندهد و همچنین ممکن است نوع انگل دیگر در بدن و خون پشه باشد که بیماری دیگری ایجاد کند. از طرفی ممکن است در فاصلۀ بین انتقال خون به پشه ، انگل از بین برود و نتیجه آزمایش غلط شود. 

تفکر نقادانه صفحه 280

با توجه به اینکه گونه ب دارای کلروپلاست فراوان است و در محیط روشن قرار دارد دارای قدرت فتوسنتز می باشد پس اتوتروف است ولی گونه الف چون در تاریکی است هتروتروف است. 

فعالیت صفحه 285

1- ساختارهای بر افراشته اندام های تولید مثل هاگدان می باشند که هاگ ها را تولید کرده و به بیرون می ریزند.

2و 3- با شکل کتاب مطابقت دهید و مقایسه کنید. 

فعالیت صفحه 297

1- گروهی که در محیط سترون رشد می کند رشد کمی دارد. زیرا قارچ ها و باکتری ها در این محیط مرده اند و همزیستی با گیاه ندارند.

2- به دلیل برقراری رابطه همزیستی بین ریشه گیاه و قارچ ها در محیط غیر سترون.

3- مشکل در تأمین نیازهای معدنی.

4- افزایش قارچ یا مواد معدنی ( کود ) به خاک. 

فعالیت صفحه 299

1- زیگوسپورانژیوم ساختار تولید مثلی با دیوارۀ ضخیم است که در آن با تقسیم میوز هاگ های هاپلوئید بوجود می آید. دیواره ضخیم این اندامک از خشک شدن آن جلوگیری می کند و نیز در اثر انجام لقاح و میوز در آن نو ترکیبی روی داده است و تنوع ژنتیکی بقای گونه را تضمین می کند.

2- گلسنگ ها به تغییرات شیمیایی و آلودگی زیست محیطی بسیار حساس هستند و از بین رفتن یک نوع گلسنگ می تواند میزان آلاینده های خاص اکوسیستم را مشخص کند.

3- از سمت راست قارچ چتری ( بازیدیومیسیت) – قارچ فنجانی ( آسکومیست) –
کپک ( زیگو میست)

4- الف) با کاهش وسعت جنگل، میزان برداشت قارچ کاهش می یابد( رابطه مستقیم)

ب) در حفظ جنگل باید بکوشند و متوقف کردن جنگل زدایی.

5- در محیط های بدون خاک سطحی،دوره های کوتاه مناسب رشد و شرایط مرطوب و بدون آلودگی زیست محیطی.

 

نوشته شده توسط ساسان بقایی 09177011471 در ساعت 15:9 | لینک  |